Nederlands
Conium Maculatum door Anjes Heg

Alleen hij die de roos kent, mag iets zeggen over de doornen.

Conium-maculatum - gevlekte scheerling familie van de Umbilliferae.

Anjes Heg, homeopatisch arts in Oosterhout.

Samenvatting:

Over de essentie van Conium valt het volgende te concluderen: een moeilijke, vaak onoplosbare situatie zoals het verlies van echtgenoot, dierbare mensen of huisdieren, het hebben van zorg over zieke man of een probleemkind, een slecht huwelijk, slepende conflicten in gezin of op het werk veroorzaken ergernis, pijn, verdriet, angst, spanning, hyperventilatie en de bekende lichamelijke klachten.

Rust en ontspanning en meer tijd nemen om te genieten, naast het uiten en verwerken van de vaak zeer heftige emoties, kunnen het evenwicht herstellen, maar ook bemoeilijkt worden als de moeilijke situatie of overbelasting voortduurt en een groot verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsbewustzijn en een neiging tot schuldgevoelens het genieten onmogelijk maken.

 

Waarom zou ik dit 'bekende' middel willen bespreken? Om meerdere redenen. Het wordt mijns inziens vaak gemist, vooral omdat de negatieve aspecten tot nu toe belicht zijn, terwijl deze pas in samenhang met de positieve aspecten - waar ze nauw mee verbonden zijn - werkelijk begrepen kunnen worden, in een vollediger totaalbeeld. Dit is te verklaren vanuit de filosofische gedachte dat alle uitingen van de mens zijn terug te voeren op en dus voortkomen uit liefde. Haat en jaloezie zou je verminkte vormen van liefde kunnen noemen.

Het hart is immers geraakt en verwond. En alleen al een groot begrip en mededogen kan helend zijn.

Eigenlijk kan het al te laat zijn als er duidelijke symptomen naar voren komen, want Conium-mensen kunnen sterke personen zijn die zelden ziek zijn, maar bij wie het eerste symptoom kanker is. Zowel bij het voorschrijven ter preventie als bij het reeds bestaan van kanker is het van belang het middel te herkennen op het verhaal en totaalbeeld, bij het ontbreken van andere symptomen.

 

Giftig.

Het Griekse woord 'kone' betekent doden, 'konos' betekent duizeling en 'konis' betekent stof. De plant heeft rode vlekjes, is zeer giftig en werd vroeger gebruikt om doodvonnissen te voltrekken. Socrates stierf de coniumdood. Hij werd schuldig bevonden aan misdaden van geestelijke aard. Hij zou door zijn ideeën omtrent de traditionele godsdienst de jeugd ongunstig beïnvloeden. Hij mocht kiezen tussen verbannen, als hij maar wilde zwijgen, of de dood. Hij koos voor het laatste. Dat is iets wat mijns inziens bij Conium past: hij blijft trouw aan zijn ideeën en principes, kan zich tot het uiterste inzetten of opofferen voor de mens.

Vergiftigingsverschijnselen: branden in de mond, misselijk, tongverlamming, pupilverwijding, duizeligheid, diarree, spiersamentrekkingen, opstijgend verlamming beginnend in de benen.

 

Beschouwing.

Mijn stelling is dat als je de Conium-mens - eigenlijk geen goede benaming, want het wekt het idee van maar één middel, terwijl iemand vele middel-mensen kan zijn door z'n vele facetten - als geheel herkent en begrijpt, je al op één symptoom het middel mag voorschrijven, vooral in verband met de preventie en behandeling van kanker. Dit en welke symptomen heel verdacht zijn, werd al aangegeven door Vassilis Ghegas.

Wat ik wil duidelijk maken, is dat de vooral in de boeken genoemde materialistische Conium maar één kant van het beeld is. Daarnaast komt het tegenovergestelde type voor, wat door Deborah Collins in Homeopathic Links 2/97 aan de hand van 2 casussen al werd aangegeven. De aardse, materialistische kant is slechts onderdeel van het thema, zoals bij Sulphur slordig en netjes beide kunnen voorkomen en bij eenzelfde thema of menselijke dualiteit horen. Ze zijn als de twee kanten van een stick. Waarom zou Conium anders juist zo goed kunnen passen bij nonnen, monniken, verplegers en verpleegsters, mensen die werken in ontwikkelingslanden, kindertehuizen, opvangcentra en liefdadigheidsinstellingen?

Er is een andere kant: filosofisch, religieus, op het goddelijke en spirituele gericht, soms tot een zichzelf wegcijferende opofferende liefde toe en martelschap.

Het woord non betekent eigenlijk niet doen of niet zijn, (een begrip dat in het boeddhisme en in de ouder - helaas ooit van al het mystieke gezuiverde - Christelijke geschriften gehanteerd wordt), dus juist los komen van materialistische zaken en het ego.

Het kan passen bij wijze oude vrouwen, oermoeders, moeder Theresa-figuren en doet denken aan Maria Magdalena, de Mater Dolorosa, die weent om de zonden en het lijden van de mens en Jezus die het kruis draagt. Ze kunnen een sterke verbinding met de natuur (moeder Aarde) hebben, zich daar terugtrekken van de massa om zich te ontspannen en weer op te laden.

Mijn ervaring is het ook, dat het mensen kunnen zijn die alles weggeven ten behoeve van de armen en leven in dienst van de gemeenschap en de mensheid. Aan het uiterste van de stick nemen ze de hele wereld op hun schouders, vooral als er sprake is van overbezorgdheid ten opzichte van anderen of de wereld, of rigiditeit in hun denken. Aan de andere kant komen een sterk vasthouden aan het eigen huis, man, kinderen en dierbare bezittingen ook voor, vaker uit een gehecht eraan zijn en verbondenheid dan behoefte aan rijkdom.

 

Als ze zelf te sterk vast houden aan één kant van de stick geven ze ongemerkt met de andere kant een ander een klap. Het kan best vaak waar zijn wat ze zeggen, maar ze beseffen niet dat de waarheid door een misplaatste nadruk onwaarheid wordt. Eigenlijk zien ze maar één kant, denken te zwart-wit. Vaak weten ze het diep in hun hart, maar kunnen het (nog) niet veranderen.

Onverschilligheid en weinig meer geven om materiele zaken, opgetreden na verlies van man of kind, kan in positieve zin betekenen dat ze zich niet meer zo druk maken om kleine en onbelangrijke dingen van alledag en intens bij het moment leven. In negatieve zin kan het rigide maken in de vorm van hard oordelen over mensen die zich wel druk maken om kleine dingen en het bagatelliseren van het (minder grote) verdriet van anderen.

Het thema heeft ook te maken met afhankelijkheid en onafhankelijkheid, gehecht en onthecht zijn, wezenlijke en onwezenlijke behoeften. Ze kunnen eerst bezig zijn met materiele en gewone dagelijkse dingen, hard werken, ambitie of voor het gezin zorgen, er leuk of verzorgd uitzien en veel contacten met mensen onderhouden. Maar door de ervaringen in het leven van pijn, teleurstelling en verdriet en het ouder worden, gaan ze er minder aan hechten en zich terugtrekken. Juist door geconfronteerd te worden met pijn en niet-wezenlijke behoeften (bijvoorbeeld seks zonder liefde, overmatig gebruik van genotmiddelen, materieel welzijn maar geen echte liefde van ouders of partner) ontdekken ze steeds meer waar ze werkelijk behoefte aan hebben. Ze kunnen in het ene geval hard, koud en zakelijk overkomen en op een afstand blijven en in het andere geval hun pijn en emoties transformeren en toenemend warmte, betrokkenheid en wijsheid uitstralen.

In een slecht huwelijk nemen ze niet gemakkelijk de stap tot scheiding, om uiteenlopende redenen: door een religieuze opvoeding, vanwege financiële afhankelijkheid, uit filosofisch oogpunt kan het moeilijke huwelijk een opdracht zijn, uit vrijwillige martelschap, vanwege de kinderen, uit angst voor de oordelen van anderen. Ze kunnen ook afhankelijk zijn geworden van het moeten zorgen voor een man die zich gedraagt als een groot kind en voor het nemen van beslissingen en dagelijkse zorg van hen afhankelijk is. Hij zou het zonder haar niet redden. Er kan ook angst spelen niet meer nodig te zijn, het zelf niet te redden en geen nieuwe partner te vinden. Het kan een groot dilemma zijn, prachtig uitgebeeld door Meryl Streep in de verfilming van het boek "the bridges of Madison County" van Robert James Waller. Een goede acteur heeft 'het' in zich. En zette Clint Eastwood (zijn naam duidt op plekken in de natuur) misschien de vrij geworden en mystieke kant van Conium neer, waar ze vanuit haar ingeperkte leven zo naar verlangde, zodat ze eigenlijk verliefd werd op een beeld wat ook in haarzelf zit, maar zoals ze niet durft te zijn?

Door de teleurstelling in hun relatie ontwikkelen ze vaak gefixeerde ideeën over mannen, zoals 'aan een man heb je een extra kind' of 'mannen zijn alleen uit op seks', en blijven daarom vrijgezel of gaan in een lesbische relatie, al heb ik de indruk dat ze daar ook voor kiezen omdat ze hun idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap dan beter vorm kunnen geven.

Het kan aangewezen zijn bij het 'lege nest syndroom', met de angst niet meer nodig te zijn en moeite om los te laten en in samenhang hiermee het niet accepteren van of jaloezie op de vriend of vriendin van hun dochter of zoon. Of een ongelukkig getrouwde vrouw dis zich aan de kant gezet voelt nadat een vriendin een vaste relatie krijgt. De gevoelens zijn dan in het begin vrij heftig.

Ze kunnen echt ziek worden als er te weinig liefde en deling in het huwelijk is, door teleurgestelde liefde, verlies van dierbaren, financieel verlies, te hard werken en suppressie van seksuele gevoelens. Door het verdriet en/of de overbelasting komen ze te weinig aan rust, ontspanning en genieten toe, wat ook in de hand gewerkt wordt door hun sterk plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel.

In de praktijk zag ik een aantal casussen van vrouwen in een moeilijke gezinssituatie met onoplosbare problemen die hen zwaar belasten of de langdurige zorg voor een probleemkind, een gehandicapt kind een invalide of een zieke man, wat ze geestelijk en/of lichamelijk veel energie kost, zodat er te weinig tijd en energie voor henzelf, hun eigen behoeftes en ontspanning overblijft. Dubbel belast zijn ze met een probleemkind en een huwelijk waarin ze te weinig steun krijgen van hun man, die zelf ook afhankelijk is van hun zorg. Nogal eens es een combinatie van factoren aanwezig.

Het probleem kan zich ook voordoen met een baas of collega met wie ze een nauwe samenwerking hebben. In een andere casus gaf het op het werk niet naar haar geluisterd worden samen met vele kleine ergernissen, waarbij misbruik van haar werd gemaakt, zo'n enorme spanning en lijden, alsof ze met haar baas een slecht huwelijk had. Ze zei ook regelmatig blij te zijn niet 'er' mee getrouwd te zijn, maar het vergalde (een woord wat vaker door hen gebruikt wordt) wel haar leven.

Een ander thema van het beeld is dood en verlies en het omgaan met 'doodvonnissen', vooral van ouders, familieleden, goede kennissen, vrienden en hun huisdieren, waarbij het me opvalt dat het bijna altijd om kanker gaat. Ze kunnen extreem bang zijn voor de dood en kanker, bij begrafenissen herinnerd worden aan het verlies van andere dierbare mensen en zelf erg bang worden ook kanker te krijgen als ze iets voelen. Andere angsten: claustrofobie, vooral in de lift, auto, grot, tunnel, koker, kist en angst in het donker.

Ze hebben enorme, intense emoties en kunnen vooral ziek worden als ze deze emoties te weinig kunnen uiten of delen. Soms gunnen ze zich er geen tijd voor en werken hard door, stoppen het weg of relativeren snel alles wat ze voelen.

Dat geldt ook voor hun woede (gif) en ergernissen. Ze hebben de neiging hun soms te heftige woede in te slikken, eerst wat kwijt te raken door te huilen of hardop tegen zichzelf te praten en het dan, als ze vinden dat ze gelijk hebben, heel duidelijk zeggen. Maar ze kunnen het ook lang binnenhouden of alleen tegen een vertrouwd persoon zeggen.

De roodbruine vlekken op de plant (ik zag bij patiënten soms gepigmenteerde vlekken of langdurig bestaande kleine bloedrode vlekjes, die ook spontaan weer kunnen verdwijnen) zou je kunnen zien als de stigmata van te verduren lijden, woede en ergernis. Je kunt ze ook associëren met verdrongen hartstocht door ongunstige omstandigheden, eigen blokkades of doordat de partner de hartstocht op geestelijk of lichamelijk seksueel vlak te weinig beantwoordt.

Na verloop van tijd kunnen ze star, ziek en dement worden, ofwel juist steeds sterker en wijzer worden, zich verzoenen met de mensen, het leven en de dood, en zich verbonden voelen met de natuur en iedereen (ook de overledenen). Ze kunnen star zijn of juist hun tijd vooruit als het gaat om politiek of hot items zoals abortus, homofilie, behoud van het milieu, ontwikkelingswerk, kunst, wetenschap, religie en filosofie. Kenmerkend is de sterke eigen mening. Ze kunnen een periode veel contacten hebben gehad, gereisd hebben en een of meer vreemde talen uitstekend beheersen. Meestal praten ze liever over belangrijke dingen en hebben goede, intense contacten. Soms ontwijken ze dat juist en geven zich over aan vluchtige, oppervlakkige contacten en geklets.

Soms geven ze niets om dieren, maar vaak zijn ze er gek op en hebben er een sterke band mee, net zoals met de natuur. Ik vermoed dat dat is omdat dieren voor hen trouwe kameraden zijn en omdat dieren zo natuurlijk en eerlijk reageren, met hun hele wezen op wat het leven hen biedt. Of dat nu voedsel, spel, seks of de dood is (een van mijn patiënten dacht, als ze 's nachts niet kon slapen door angst en spanning, aan een ontspannen kat, en ze heeft ook een kat). Ze hebben vaak honden of katten. Ze leven zelf graag in overeenstemming met de natuur, kiezen voor eenvoudige en gezonde voeding, natuurvoeding.

Soms zijn ze daar te sterk op gefixeerd, met een onderschatting van de waarde en de invloed op de gezondheid van geestelijk-emotionele factoren, en moeten als ze kanker hebben alles proberen wat op de markt komt aan medicijnen, preparaten en supplementen maar vergeten het contact met zichzelf, hun emoties en de natuur herstellen om daar kracht uit te putten (het is ook aangewezen voor de arts met een eenzijdige aanpak of visie).

Er kunnen ook lichamelijke klachten optreden, waarvan enkele lijken op een chronische of aanvalsgewijze hyperventilatie.

Heel typerend zijn:

En verder komen vaak voor;

 

Samenvattend in een schema zijn de volgende thema's herkenbaar, waarbij steeds beide uitersten op een bepaalde manier voor kunnen komen en alle combinaties mogelijk zijn. Veel lichamelijke klachten kunnen begrepen worden als een uitdrukking van een van de thema's

 

Het is interessant om Conium met Phosphorus, als complementaire middelen, naast elkaar te zetten, en het vergroot het begrip. In de anamnese van patiënten die Conium nodig hadden, viel mij heel vaak op, dat zij vroeger de eigenschappen hadden die onder Phosphorus staan en in de loop van de tijd steeds meer naar de rechterkant zijn gegaan, ook regelmatig letterlijk verhuisd zijn van de stad naar het platteland! Redenen voor deze verschuiving worden weer duidelijk aan de hand van de thema's.

In mijn praktijk bleek nog nooit Phosphorus nodig als complement, maar wel Phosphorus-acidum en Kalium-phosohorus. Voor of na Conium gebruikte ik meer dan eens met goed resultaat de volgende middelen: Phosphorus-acidum, Plumbum, Opium, Kalium-phosphoricum, Thuja, Arsenicum, Lachesis, Medorrhinum, Tuberculinum en Carcinosinum.

Meestal zijn beide kanten op een bepaalde manier aanwezig wat je ook terugvindt in de symboliek van het schaap en het kruis. Alle symbolen en thema's kun je tegenkomen zowel in het uiterlijk als in het innerlijk van de mens bij wie Conium past, inclusief dromen, maar ook nogal eens in partners, ouders of de directe omgeving.

 

Het schaap.

De gevlekte scheerling wordt alleen door schapen gegeten. Dat is ook de reden waarom de diersymtomen van Mezger alleen aan schapen ontleend zijn. Schapen zijn uitgesproken kuddedieren, dus niet zelfstandig. De ram vertegenwoordigt in het astrologische beeld de andere kant: is een leider, zit vol mannelijke kracht en vernieuwende ideeën, loopt voorop, is eerlijk, maar heeft soms te weinig zelfkennis (wijsheid) en kan ongenuanceerd of hard en kil zijn. Starheid en rechtlijnigheid kun je ook in de ram zien. Het lam als het lam Gods, wordt geofferd om de zonden van de mensen weg te wassen. Als je niet kunt slapen (Conium) moet je schapen tellen. Schapen leveren een rustgevend tafereel op. De schapenhoeder leeft eenzaam en geïsoleerd, eenvoudig en sober, nauw verbonden met de natuur, en komt in verhalen of romans voor die een religieuze of spirituele betekenis hebben, zoals in het boek 'de Alchemist' van Paulo Coelho.

 

Het symbool van het kruis.

Het symbool van het kruis heeft vele betekenissen die alle op een bepaalde manier iets van Conium uitdrukken. Gerelateerd aan het bovenstaand schema is de verticale lijn van het kruis te verbinden met de kenmerken genoemd in het linkerdeel onder Phosphorus. Het staat voor het Goddelijke, de hemel, het getal 1, de eenheid van het geheel, omdat alles een is, alleen (een in het al) en eenzaam (samen een). Deze lijn duidt ook op standvastigheid en oprechtheid van karakter (Conium), want ze gaar recht omhoog en staat vast. Het symboliseert het geestelijke, de zon, het leven, mannelijke kracht en activiteit.

De horizontale lijn van het kruis past bij het rechter deel van het schema. (Ik zou wellicht beter kunnen spreken van het Phosphorische en conische deel van Conium). Het is als de dam in de rivier en betekent dat in iedere activiteit van het leven een belemmering komt. Het duidt op de mens, het aardse, de wereld, stilte en rust, de dood, de nacht, de maan, passiviteit en krachteloosheid.

Samen vormen zij een volledig kruis, wat het teken van volmaaktheid en harmonie is. Het staat met haar vier uiteinden o.a. symbool voor de natuur en de vier elementen vuur, lucht, aarde en water.

Het kruispunt spiegelt links en rechts en daarmee het dualistisch wereld- en mensbeeld. Zo kan er bijvoorbeeld strijd zijn tussen progressieven en conservatieven en zal de 'hogere' Conium zien dat ze elkaars omgekeerde zijn, evenals goed en slecht, en boven strijd en conflicten uitstijgen vanuit een hoger bewustzijnsniveau. In dat punt wordt het bewustzijn gedwongen tot een omcirkeling (omarming, omhelzing) met een concentratie in het midden, op een punt, vandaar dat dit bevorderd wordt door bidden en meditatie. Het is de plek van creatieve transformatie en leidt tot het verdragen van de spanning (na Conium kan de Seresta of de borrel die iemand eerst nodig had om te ontspannen, worden gestopt), en het overstijgen van dualiteit en het paradoxale (minder zwart-wit denken).

 

Wijze oude man of vrouw

Vrij en verbonden met de natuur, dieren en het universum het Goddelijke of het spirituele in zich geïntegreerd van kerk of instituut

Rigide, conservatief persoon, eenzaam en afgescheiden van eigen hart, geweten en intuïtie

Streng dogmatisch religieus, gebonden aan de regels.

 

Dementie, paralyse, Parkinson.

 

Vrije onafhankelijke denkers, filosofisch relativerend ingesteld, mystiek, diepzinnig, tolerant, toegewijd, trouw aan principes, vergevingsgezind.

Rechtlijnig (strepen) en zwart-wit denken (vlekken) oppervlakkig, jaloers en intolerant fanatisch, star, vast aan principes, 'hele wereld op de nek nemen', hard oordelend, snel schuldig voelen.

 

Visusstoornissen, slechte accommodatie, strepen of vlekken zien, de helft of een deel zien.

(de rode olie van de plant zit in vlekken op de stengel en in zogenaamde 'striemen' of oliegangen)

 

Natuurmens, eenvoudige boer of boerin kruidenvrouw, medicijnman, alternatief arts, spiritueel therapeut

Wereldse, ambitieuze vrouw en zakenman, interesse in reizen en talen, werkt in instituten, op de universiteit, in onderzoek en binnen de regulier-wetenschappelijke geneeskunde.

Gezonde voeding en leefwijze

Geniet van rust, ruimte, ontspanning, schoonheid en harmonie.

Ongezonde voeding en leefwijze

Geen tijd of rust voor genieten en ontspanning.

 

Kanker, arteriosclerose en depressie, hyperventilatie, klachten zodra gaan liggen in bed, bij ontspanning, heeft seresta, slaaptabletten of een borrel nodig om te ontspannen.

 

Niet materialistisch

Moeder Theresa, nonnen, monniken

Zelfopofferend, geven alles weg

Sober en 'doe maar gewoon'

Materialistisch

Hecht aan huis en bezittingen, mooie dure dingen, een goed uiterlijk en gedrag, zoals het hoort, houding formeel en netjes.

 

Chronische vermoeidheid en kanker (vaak ook Carcinosinum nodig) arteriosclerose en verhardingen.

 

Onafhankelijkheid: vrij in relaties en denken, onthecht, eigen werk en inkomen, hecht niet aan bezit, los van begeerten.

Afhankelijkheid: vast in een slecht huwelijk, geen baan, lege nest syndroom, vast aan bezittingen en de dagelijkse bevrediging van behoeftes

 

Spanning en fobieën, onzekerheid en jaloezie, (vervroegde) aftakeling, ouderdomsklachten.

 

Dood en verlies, het kan een worsteling zijn om dit te verwerken en aanvaarden en veroorzaakt:

Heftige emoties, angst en verdriet vaak te weinig geuit

Depressie en onverschilligheid, opkroppen, rationaliseren en relativeren van emoties

     

 

Branden en droogte van de mond (je wilt iets naar buiten brengen, maar het komt er niet uit, al brandt het op je tong en je bent bang)

Duizeligheid, spiralen zien (angst voor dood en verlies)

Kanker (onverwerkte emoties).

 

Liefde en seksualiteit:

Liefde, warmte en betrokkenheid

Gericht op de mens als wezen

Echt liefhebben, intens, integer en bezitloos

Discreet, respectvol

 

Kilte, eenzaamheid en afstand

Gericht op de mens als lustobject

De ander willen hebben of 'pakken'

Indiscreet, frivool, oppervlakkig

 

Klachten door celibaat (alleen als niet gelukkig voelen hierdoor), of door seksuele excessen, schaamte- of schuldgevoelens, seksuele geremdheid.

Kanker, meestal in de seksuele organen.

 

Ik heb een echtpaar onderbehandeling, beide met kanker. Hij had verschillende buitenechtelijke relaties en at en dronk teveel, voelt zich nu jaren later zeer schuldig. Zij werd diep teleurgesteld en gekwetst door zijn gedrag, was niet gelukkig, maar ging door. Beiden reageren ze duidelijk goed op Conium, later bij haar aangevuld met Arsenicum en Carcinosinum en bij hem met Thuja en Medorrhinum. Door middel van counseling gaan ze beiden hun gevoelens uiten en verwerken en door rollenspel elkaar beter begrijpen.

 

Phosphorus

Conium

 

 

Kaars

Uitgeblazen kaars, giftige walm

Lucifer, licht en warmte gevend

Vergiftigde pijl- of speerpunt, met dodende conische vorm (exconisatie)

Warm, betrokken en liefdevol

Kil, afstandelijk en hard

Yang, naar buiten gerichte energie

Yin, naar binnen gerichte energie

Stralende ogen, open blik, energiek en opgewekt

Doffe ogen, dodende blik, gesloten, zwak en depressief, slap, verlept en rimpelig

Graag tussen vrienden, veel contacten houden van gezelligheid

Graag alleen, genieten van rust en de natuur trekt zich terug uit de gemeenschap

Stad, afwisselend en actief leven

Platteland, eenvoudig rustig leven, in kleine kring, geïsoleerd

Seksueel actief en hartstochtelijk leven

Seksueel inactief en rustiger leven

Heftige emoties, explosief en direct geuit

Heftige emoties, te weinig geuit of onverschilligheid

Blauwe plek na kneuzing

Verharding, kanker na kneuzing

Levendige ideeën en impressies

Gevoelig voor kleur en geur

Starre, gefixeerde ideeën

Zwart wit denken

 

Vanuit de cirkel komen we op het symbool van het wiel, de rotatie en de spiraal (duizeligheid, spiralen zien) met de mogelijkheid tot neerdalen en opstijgen. Ze staan in verband met dood en leven, hemel en hel, vreugde en pijn, liefde  en angst. Het kruis symboliseert verder het behouden van hoop, geloof en het contact met het eigen hoger zelf of het Goddelijke, waarbij o.a. door het vragen om hulp genezing bevorderd kan worden.

Het kruis kan pijn, foltering en in het uiterste geval martelaarschap betekenen. Dat is de kruisiging die ieder heeft te ondergaan die de waarheid begint te zien, gaat 'doorzien'. Hij loopt het gevaar bespot te worden of geïsoleerd te raken in de massa die anders denkt en leeft (Conium). Als hij leert verdragen en vergeven (wat niet hetzelfde is als goedkeuren) kan hij wedergeboren worden of transformeren. Het overheersen van de verticale lijn is nodig voor het evenwicht, zoals bijv. het uiten van gedachten en gevoelens in totale oprechtheid lijden kan verminderen of wegnemen, als iets goed is voor de een, is het direct of later ook goed voor de ander, een logisch kruiseffect.

 

De kraai en de wetten.

Con-nie Palmen (palmbomen bieden o.a. beschutting en verpozing, het 'askruisje' is van de as van verbrande palmtakjes gemaakt).

De vertegenwoordigers van het strenge protestantse geloof werden ook wel de zwarte raven genoemd. De raak (corvus corax) is de grootste kraai, groter dan de zwarte kraai (corvus corone)

De kraai vertegenwoordigt de wetten en goed en kwaad. Ze kunnen beschuldigd worden van bedrog, verraad, hebzucht en egoïsme en verwijzen naar de dood. Anderzijds zijn ze krachtig en sterk genoeg om te overleven onder vervolging. Ze zijn zeer intelligent en hebben een sterke blik, die ze, als ze hun egoïstische doeleinden loslaten, kunnen gebruiken om anderen te helpen. Zoals in de dreaming van aborigninal Australië aangegeven wordt, kunnen ze nadat ze geleerd hebben van hun fouten hun 'vuur' werkelijk met anderen delen. De 'kraaienpoten' drukken de vreugde uit die hier het gevolg van is.

De wetten omvatten alle regels en vast ideeën, zoals je je moet en hoort te gedragen. Bij een te sterk overheersen hiervan kan het contact verloren gaan met je eigen hart, gevoel, geweten en hogere zelf. Beide kunnen nodig zijn. Iemand kan een sterke eigen mening hebben, maar deze hoeft niet te leiden tot rigiditeit, als hij tegelijkertijd beseft dat er niet één waarheid is, zoals uitgedrukt door het boeddhistische gelukssymbool, tevens nationaal symbool van Tibet, van de twee gouden vissen die elkaar kussen. De vissen symboliseren twee waarheden. Het betekent bijvoorbeeld dat de mens volmaakt is in zijn onvolmaaktheid en mooi kan zijn in zijn lelijkheid.

 

Symboliek van chemische formules.

Conium bevat giftige alkaloïden coniine (C8H17N) en gamma-coniceine (C8H15N), dat achttien keer zo sterk werkt als coniine:

Deze twee stoffen vormen samen de uitdrukking van het transformatieproces, waardoor genezing of groei bereikt kan worden. Coneine heeft twee extra H-atomen, zodat de koolstofring sterker verbonden wordt aan eenheidsgevoel, het geheel, de waarheid of de ene God (Hydrogenium). Waar in gamma-coniine, wat ook vele malen giftiger is, de spanning van de dubbele verbinding (dualiteit) bestaat, is deze in coneine opgeheven en worden goed en kwaad (=N) één (H). Ontspanning en genieten (Nitrogenium) is mogelijk door het in contact komen met eenheidsgevoel (H), waardoor het eenzaam en alleen voelen omgezet wordt in gevoelens van verbondenheid en ook genieten (N) van het alleen zijn (H) mogelijk is.

De twee gifstoffen blijken in wisselende verhoudingen aanwezig te zijn in de verschillende plantendelen. Opvallend is daarbij dat in jonge planten en bladeren gamma-coneine, door omzetting of transformatie van het giftiger alkaloïde.

 

De Umbilliferae en Conium.

Tot de Schermbloemigen behoren de sterk aromatische groene kruiden, o.a. venkel, dille, anijs, kervel, selderij, lavas, Aethusa en de waterscheerling. We gebruiken ze om de geur en smaak van het eten te versterken of te verfijnen, en verhogen zo genot en vreugde. Dit kan duiden op een verlangen naar nuttig zijn en een rijk leven, in zijn volheid beleefd.

Conium lijkt dan het meest overzicht van het geheel te hebben en in staat alle verschillende kruiden goed toe te passen, die elk op een eigen en bijzondere manier die buitengewone proporties kan aannemen, het contact met zichzelf en de natuur proberen te herstellen en zich afschermen en beschermen in een eigen wereld. Conium als de monnik of non verzorgt en beheert de kruidentuin, evenals oude boeken en geschriften (wijsheid) en biedt een toevluchtsoord voor anderen, als een scherm of parasol die beschutting biedt tegen het lijden en de ellende in de wereld. Deze betekenis heeft de parasol ook binnen het Boeddhisme, waar het één van de acht gelukssymbolen is.

Bij Aethusa is de band met dieren versterkt tot buitengewone proporties; zo kunnen een waar toevluchtsoord vormen voor dieren, zo trekken ze zich op hun eigen speciale manier terug van mensen. Toch kan hij ook sterk gehecht zijn aan zijn familie en intense emoties voor mensen voelen, maar deze overeenkomstig met Conium, moeilijk uiten. Er is ook een tegen zichzelf praten, angst bij inslapen en angst voor de dood en verlies en ingehouden seksuele gevoelens. Het gezicht van Aethusa kan nadenkend zijn en lijken op dat van een oude wijze man (Vithoulkas).

Bij Cicuta virosa, de waterscheerling, die nauw is verwant aan Conium, uiten zich de intense emoties, het afschermen, beschermen en terugtrekken op een andere manier. Ze keren zich af van mensen en trekken zich terug in de vroegere gelukkige kindertijd en vertonen dan ook kinderlijk gedrag. Nog sterker dan Conium kan het aangewezen zijn na injuries of the head, met daarna deze verandering van gedrag, convulsies of visusstoornissen. Om een of andere reden lijkt het vertrouwen in mensen ernstig geschaad, is letterlijk geschokt, waardoor is mij niet goed bekend.

 

De overeenkomst tussen Conium en de Cruciferae (kool, rammanas, mierikswortel, mosterd, etc.) is dat beiden een kruis kunnen dragen en door lijden, woede en verdriet moe en bitter zijn geworden. Cruciferae verdragen het mogelijk langer, hebben een groot aanpassingsvermogen, en houden mogelijk meer lijden en bitterheid vast. Cicuta virosa staat bij desire mustard 1-waardig en bij desire cabbage zelfs 3-waardig. Conium staat bij desire cabbage 1-waardig.

 

Conium en schuldbesef, terecht of onterecht.

Dit is iets waar we mijns inziens voorzichtig mee om moeten gaan als arts.

Het anders zijn en bij de 'hogere' Conium, het hebben van een hoger bewustzijn kan groter lijden meebrengen. Het paradoxale is daarbij dat een gebrek aan verantwoordelijkheid en fouten onervarenen of onwetenden minder aangerekend kan worden dan degenen die de dingen doorzien. De laatsten zullen zich verantwoordelijker en eerder schuldig voelen, iets wat vooral kankerpatiënten ook kunnen hebben ten aanzien van hun eigen ziekte en sterker kan zijn als naast Conium ook Carcinosinum aangewezen is. Het is dan aan ons dit wat te verzachten door het geven van inzicht, begrip en positief omzetten van het gevoel. We kunnen ook als arts bij een te ongenuanceerde benadering van de kankerpatiënt deze het gevoel geven schuldig te zijn en zo diens lijden vergroten, wat tezamen met een verkeerd omgaan met de schuldgevoelens een verlammende uitwerking kan hebben. We mogen hier vooral niet te zwart-wit denken. Het is alleen maar nodig de zieke mens en het signaal van zijn ziekte te begrijpen en vervolgens te elpen het contact met zichzelf te herstellen en het uiten van emoties te

bevorderen tijdens de behandeling. Bij onwetendheid ten aanzien van een samenhang tussen lichaam en geest kan het wel nodig zijn voorzichtig meer inzicht te geven en een gevoel van eigen verantwoordelijkheid te stimuleren, wat het positieve gevoel kan geven zelf ook invloed op de genezing van de ziekte te hebben.

 

Multidisciplinaire behandeling bij kanker.

Dit vind ik in de meeste gevallen hard nodig vanwege de multicausaliteit en ernst van de ziekte.

Ik ben voorstander van een op het individuele geval afgestemde multidisciplinaire behandeling, waarbij o.a. homeopathie, counseling, reguliere geneeskunde en natuurgeneeskunde elkaar kunnen aanvullen. Hiervoor is nodig een verbreding van visie en onderling respect en acceptatie.

Met name om homeopathie goed te kunnen combineren met counseling vind ik het belangrijk het natuurlijk proces te begrijpen. Daarom heb ik dit ook verwerkt in de dus wat uitgebreidere samenvatting van de essentie van Conium. Het vergroot ons inzicht ten aanzien van op welke soms ontelbare manieren we verder nog genezing kunnen bevorderen.

Conium kan een belangrijk middel voor homeopaten zijn, vanwege de thema's en eigenschappen in het voorgaande genoemd. Er is nog onbegrip en gebrek aan respect en acceptatie bij een flink aantal reguliere artsen. Conium kan ons helpen niet te verharden en hetzelfde te gaan doen. Het is goed om na te gaan of we er zelf geen beperkte visie op na houden en voldoende respect hebben voor vakkundige reguliere artsen en de kennis en verworvenheden binnen de traditionele geneeskunde. En respecteren we ook natuurgeneeskundige artsen en collega's die andere werkzame methoden toepassen? Hoe vaak geven we niet af op reguliere artsen, natuurgeneeskundige artsen die een andere aanpak of visie hebben, terwijl toch ieder met zijn eigen aanpak, invalshoek en talenten bij kan dragen aan de ontwikkeling binnen ons vakgebied? We kunnen ook proberen duidelijker uit te komen voor onze visie, zonder de ander te veroordelen. Op een natuurlijke manier kunnen we respect afdwingen door het afleveren van goed werk, en meer openheid en betere rapportage naar de huisartsen toe.

 

Uitdrukkingen die geassocieerd kunnen worden met Conium:

 

Belangrijke symptomen

Mind:

Sleep:

Generaliteiten:

Extremiteiten:

Face:

Mounth:

Ear:

Eyes:

Vision:

Back:

Rectum:

Vertigo:

Bladder:

Chest:

 

Eigen aanvullingen

Mind:

Mounth: